Onze huisregels

De huisregels zijn vooral bedoeld om een helder beeld te geven en ieder misverstand op voorhand weg te nemen over de bedrijfsvoering binnen de door de overheid gestelde voorwaarden. Regels worden streng gehandhaafd om voor iedere gast een prettig verblijf te kunnen garanderen en om mogelijke overlast en onveiligheid in de omgeving te voorkomen.

 1. Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder, dus ook geen toegang beneden deze leeftijd onder begeleiding van volwassenen.
 2. Legitimatie is voor iedereen verplicht; op ons verzoek moet door iedere bezoeker een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond (per 01.01.2005 is elke burger van 14 jaar en ouder wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen) Alleen de volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: paspoort, identiteitskaart & rijbewijs. dus: niet verlopen , geen kopie, geen 65+kaart , geen ov-jaarkaart. Bij het aantreffen van valse legitimatie doen wij aangifte bij de politie.
 1. Bij het tonen van uw legitimatie willen wij uw gezicht graag goed kunnen zien ( geen helm, cap, zonnebril)
 2. Bezit, gebruik van en handel in hard drugs en alcohol is ten strengste verboden: wij doen onmiddellijk aangifte bij de politie als wij dit constateren of vermoeden.
 3. De wet staat toe maximaal 5 gram cannabis per dag te kopen. U mag nooit meer dan 5 gram bij u dragen als u in de coffeeshop bent,
 4. Wij tolereren geen doorverkoop, niet in de shop en niet in de omgeving van de shop. Bij constatering of vermoeden doen wij aangifte bij de politie.
 5. Bezit van wapens, in welke vorm dan ook is verboden. Bij constatering doen wij aangifte bij de politie.
 6. Agressie, intimidatie, bedreiging of mishandeling word nooit getolereerd, Bij constatering doen wij aangifte bij de politie.
 7. Het is niet toegestaan langer dan 1 uur in de coffeeshop te verblijven. De beheerder op dienst kan deze periode echter naar eigen inzicht inkorten.
 8. Wij hebben het recht klanten te allen tijde toegang tot het pand te ontzeggen
 9. Consumpties worden direct afgerekend; een consumptie is verplicht; eigen consumptie is niet toegestaan.
 10. Wij zien toe op het foutparkeren van zowel auto’s, scooters, bromfietsen en fietsen in de directe omgeving van het pand en de personen die zich hieraan schuldig maken daarop aanspreken. Zo nodig doen wij melding bij de politie dan wel parkeerbeheer.
 11. Het is verboden voor bezoekers van de coffeeshop  om in de directe omgeving in de openbare ruimte te urineren, bij constatering doen wij melding bij politie.
 12. Bij elk strafbaar feit doen wij aangifte bij de politie.
 13. Het consumeren van softdrugs in de coffeeshop of directe omgeving word niet getolereerd. Bij constatering of vermoeden doen wij aangifte bij de politie.
 14. De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden zijn hiervan op de hoogte en stemmen ermee in dat beeldmateriaal word opgenomen en vast gelegd. Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.
 15. Bij overtreding van één of meerdere huisregels kunnen wij u de toegang tot de coffeeshop gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd ontzeggen. In voorkomende gevallen ontvangt u hiervoor een brief waarvan een afschrift aan de politie word verstrekt. Indien dan toch de coffeeshop word betreden is sprake van een strafbaar feit i.c. van huisvredebreuk waarvan altijd aangifte bij de politie word gedaan.